6 Febbraio 2017

Historiku i Familjes Mjetaj

Me pergatitjen e këtij historiku, kam për qëllimë,
që t’ë ju lë në dorë, brezave të sotëm dhe të ardhëm, në
mënyrë të përmbledhur historinë qindravjeçare të krijimit
të familjes, si edhe evolimin e saj. Përgaditja e këtij historiku,
u jep mundësi gjeneratave të sotëme dhe atyre të
ardhëme të familjes dhe fisit tonë, që të pasqyrojnë më
gjërë faktet dhe ngjarjet historike në etapa e periudha të
ndryshme, si edhe të nxjerrin konkluzione për ta ruajtë të
pastër trashëgiminë...
Ky historik është testamenti i parë dhe mesazhi që i
drejtohet familjes Mjetaj për të jetuar me kulturë e dije
bashkëkohore, të gëzuar dhe të lumtur sot e në të ardhmen.
Prandaj le të bëhet nxitje për të trashigue e çue më
përpara këto vlera pozitive brezat e ardhshem..