6 Febbraio 2017

Dy epoka homerike

Në këtë libër jemi përpjekur të pasqyrojmë disa nga
studimet që kemi bërë siç janë:
- Etnogjeneza e kombit shqiptar e shkruar nga
Sami Frashëri, filozofë, psikologë, sociologë,
teologë e diplomat etj.
- Mbi personalitetet e ndryshme shqiptare
që i kanë shërbyer Perandorisë Romake,
Perandorisë Osmane, Greke etj.
- Në këtë libër pasqyrohet origjina e kafesë,
teknologjia e përpunimit të saj, anët positive e
negative që ka gjatë pirjes.
- Po ashtu pasqyrohet origjina e rakisë si pije
alkolike, teknologjia e saj si dhe anët negative
e positive që ka kur pihet.
- Libri është i ndarë në pese kapituj me
qëllim që lexuesi ta ketë më të lehtë për të
studiuar ato problem që i interesojnë.
- Stili e metodologjia që unë kam përdorë për
përgatitjen e këtij libri i shërbejnë lexuesit
për të studiuar e kuptuar më mirë problemet
që trajtohen, por edhe për të nxjerrë
konkluzione, mbi zhvillimin e ngjarjeve sipas
epokave e periudhave të ndryshme .
- Në këtë libër lexuesi do të gjejë probleme që
janë me interes për edukimin dhe formimin jo
vetëm të brezit të ri, por edhe për kategoritë e
moshave te tjera...

Përmbajtja :

Shqiptarët kombi më i lashtë në Ballkan ..................
Shqiptarët gjithmonë për Botën, kurrë për vehten ...
Shqiptarët nen sundimin e perandorisë Turke ...........
Shqipëri - i kanë thënë vendit ku kanë banuar
shqipëtarët ..............................
Epoka historike e perandorisë Romake :

• 24 perandorë e 7 papë shqiptarë, ose me origjinë
shqiptare në krye të Romës ......................................
• Françesko Kripsi, ish kryeministër i Italisë me
origjinë shqiptare .............................................

7(shtate) Papë, Ilirë e Shqiptarë. Kontributi i tyre në
Vatikan për kombin Shqiptar dhe unitetin e kishës
Katolike ................................................

Epoka histoirike e perandorise Osmane :

• Disa nga 200 Shqiptarët që ndihmuan në ngritjen e
Perandorisë Osmane. 40 (Katërdhjetë) Kryeministra
shqiptar të cilët kanë qeverisë në vitet 1400 -1600
Turqinë ..........................................
• Mustafa Qemal Ataturku, ish president i Turqisë me
origjinë shqiptare nga viti 1923-1938 ....................
• Ismail Qemali ish kryeministër i parë i shqipërisë ....
• Mehmet Aliu i Misirit, ish kryeministër i Egjiptit me
origjinë dhe kombësi shqiptare .........................

• Shqiptarët që kanë udhëhequr Greqinë .................
• 21 kryeministra e 6 presidenta që kanë udhëheqë
Greqinë kanë qenë me kombësi shaiptare ..............
• Karlo Populus ish President i fundit i Greqisë me
origjinë shqiptare ...........................