2 Febbraio 2017

Fol Shqip

Në këtë libër kemi trajtuar disa problem
të ndryshme me karakter edukativ, filozofikoshkencor,
historik e praktik, që njeriu ndeshet me
to në jetën e përditshme.
Kjo vepër është e veçantë nga përmbajtja e problemeve që trajton në të.
Është i 15-ti libër që unë kam shkruar e botuar për lexuesin.
Libri është i ndarë në katër kapituj.
Stili e metoda që kam përdorë gjatë te shkruarit
ia bën më të lehtë lexuesit gjetjen e problemeve që
dëshiron.

Përmbajtja

- Shkrimtarët: Arkitektët e shpirtit të njeriut ..
- Për Shqipërinë kanë shkruar shumë
personalitete të shquara intelektuale,
politike, shkencore vendase dhe të huaja ......

- Karakteristikat e Malësorëve ........................
- Dukagjini ka patur vashdimisht administratën
e vet me institucionet drejtuese .....................
- Kolë Noshi një ndër personalitetet kryesore
të zonës së Dukagjinit ....................................

- Rëndësia historike e gjuhës Shqipe ..............
- Fol shqip, se je shqiptar ..............................

- Sekretet e jetës së njeriut .............................
- Ditari është domosdoshmëri për çdo
intelektual dhe të tjerë ..................................